INTERN-EXTERN DIALOG

Vi arbetar med en särkskild form av medborgardialog som är anpassad för personer som sällan tar plats i de etablerade politiska forumen. Den är framtagen av Julia Jennstål och bygger på hennes praktiska och forskningsmässiga erfarenheter av medborgardialoger. Vi kallar modellen för intern-extern dialog eftersom den först har en intern fas där endast målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa deltar. Sedan följer en extern fas som är öppen för alla medborgare och samhällsaktörer där vi tillsammans diskuterar det växande problemet med psykisk ohälsa bland unga vuxna.


I den första interna dialogen träffas unga vuxna i små samtalsgrupper (3-6 personer) tillsammans med en samtalsledare. Grupperna träffas 5 gånger. Maxtiden för ett smågruppssamtal är 2 timmar inkl. pauser. Det kan också vara kortare. Vi fikar och pratar om sådant som känns viktigt och undersöker om vi hittar några gemensamma tankar och erfarenheter som vi tillsammans "gör politik" av. 


När grupperna känner sig redo bjuder vi in andra aktörer, såsom politiker, att delta i samtalen. Här börjar dialogen alltmer övergå till det som vi kallar för extern dialog.


Avslutningsvis arrangerar vi ett större öppet möte för alla som deltagit i gruppsamtalen till vilket vi bjuder in medborgare,  politiker, föreningsaktiva, kommunala tjänstepersoner och andra som är intresserade av att diskutera psykisk ohälsa.


I vår modell för medborgardialog har samtalsledaren en viktig roll. Det är samtalsledarens uppgift att se till att alla kan delta på lika villkor i samtalen. I det ingår att se till att smågruppsträffar anpassas efter deltagarnas önskemål, behov och förutsättningar. Samtalsledaren ser till att samtalen präglas av respekt, tolerans och öppenhet och att demokratiska principer om rättvisa och jämlikhet omsätts i praktiken. Det är också samtalsledaren som hjälper gruppen att tillsammans göra politik av personliga upplevelser, tankar och känslor.